Posts Tagged ‘ישראל פינקלשטיין’

אשור, יהודה והאידיאולוגיה הפן-ישראלית

יום ראשון, אוגוסט 5th, 2012

הרצאתו של פרופ' ישראל פינקלשטיין, אוניברסיטת תל-אביב. ההרצאה עוסקת ב-20 שנים קריטיות בתולדות עם ישראל הקדום, בין נפילת שומרון בשנת 722 לבין מסע סנחריב מלך אשור על יהודה בשנת 701 לפסה"נ. שנים אלה היו מכריעות בעיצובה של ממלכת יהודה: גל של פליטים ממלכת הצפון הגיעו ליהודה ושינה את הרכבה הדמוגראפי ואת תרבותה לעד. המצב החדש חייב את בית המלוכה והחוגים המקורבים אליו לעצב מחדש את האידיאולוגיה של הממלכה, בראש ובראשונה בקשר למרכזיותה של הבירה ירושלים ושל שושלת בית דוד. כתוצאה מכך רוכז הפולחן בירושלים ונכתבה הגרסה המוקדמת של תולדות מייסדי השושלת דוד ושלמה.
25/12/2005
(המשך…)

ישראל הקדום: ארכיאולוגיה, מקרא ומה שקרה

יום שני, יוני 6th, 2011

סדרת הרצאות של פרופ' ישראל פינקלשטיין על ראשית עם ישראל במקרא ובמחקר, אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

ירושלים ויהודה בתקופת המקרא: הטקסט והארכיאולוגיה

יום ראשון, נובמבר 28th, 2010

מרצה: פרופ' ישראל פינקלשטיין
במסגרת סדרת "מדע ודעת",
אוניברסיטת תל אביב.
11.3.10
(המשך…)